Sektor budowlany to jeden z podstawowych segmentów gospodarki. Nowe mieszkania, domy, apartamenty, biurowce, mosty i drogi powstają na każdym rogu. Duży popyt na usługi budowlane nie zmienia faktu, że ich przedstawiciele często borykają się z problemem opóźnień w płatnościach, spowodowanym wystawianiem faktur z odroczonym terminem realizacji. Przedsiębiorstwom stawiającym czoła takiemu wyzwaniu przychodzi z pomocą faktoring.

Różne rodzaje, ten sam cel

Faktoring stanowi nowoczesne narzędzie finansowe, a jego nadrzędnym celem jest utrzymanie płynności finansowej. Dzięki kontrolowaniu cash flow przedsiębiorstwo może wywiązywać się ze swoich zobowiązań (np. wobec pracowników i kontrahentów), utrzymać ciągłość świadczenia usług (np. poprzez zakup materiałów potrzebnych do budowy) i aplikować o nowe zlecenia.

Faktoring może występować w jednej z trzech form:

Faktoring niepełny jawny – najkorzystniejszy z punktu widzenia Klienta firmy faktoringowej: wiąże się z najniższymi kosztami, minimalnymi wymogami w zakresie zabezpieczenia i krótkim procesem decyzyjnym. Rekomenduje się go firmom mającym regularnych i godnych zaufania kontrahentów, którzy płacą swoje faktury w odroczonym terminie. W tej wersji faktoringu ryzyko niewypłacalności płatnika spoczywa na faktorancie, a niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia transakcji jest zgoda płatnika na cesję wierzytelności.

Faktoring niepełny niejawny (cichy) – mniej popularna usługa adresowana do Klientów, których ograniczają zapisy w postaci zakazu cesji wierzytelności na trzeci podmiot. Stosuje się go również w przypadkach, gdy faktorant nie chce informować swojego kontrahenta o objęciu jego zobowiązań faktoringiem. W tym przypadku nie dochodzi do cesji wierzytelności, a płatnik nie jest informowany o finansowaniu faktury przez zewnętrzny podmiot – faktora.

Faktoring odwrotny – produkt finansowy skierowany do firm potrzebujących środków na sfinansowanie dokonanych transakcji. Dokumenty księgowe potwierdzające zakupy trafiają również do firmy faktoringowej, która opłaca faktury za swojego Klienta. Faktyczny nabywca towarów ureguluje swoje zobowiązanie wobec faktora w wygodnym dla siebie, uzgodnionym w umowie faktoringowej, terminie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring dla firm budowlanych – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It